Từ điển
Dịch văn bản
 
Từ điển Anh - Việt
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Từ điển Anh - Việt
Christmas
['krisməs]
|
Cách viết khác : Xmas ['krisməs]
danh từ
lễ Nô-en
ông già Nô-en