Từ điển
Dịch văn bản
 
Từ điển Anh - Việt
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Từ điển Anh - Việt
-ty
[-ti]
|
hậu tố để tạo những con số có bao nhiêu lần mười
hai mươi
năm mươi
hậu tố tạo danh từ chỉ tính chất, điều kiện
tuổi dậy thì
tính tàn ác