Từ điển
Dịch văn bản
 
Tất cả từ điển
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Đóng tất cả
Kết quả từ 3 từ điển
Từ điển Việt - Anh
xuất bản
[xuất bản]
|
to publish
The publishing industry/trade
The book will be published soon
Chuyên ngành Việt - Anh
xuất bản
[xuất bản]
|
Tin học
publishing
Từ điển Việt - Việt
xuất bản
|
động từ
In thành sách báo, tác phẩm, tranh ảnh để phát hành.
Xuất bản sách giáo khoa.