Từ điển
Dịch văn bản
 
Tất cả từ điển
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Đóng tất cả
Kết quả từ 2 từ điển
Từ điển Anh - Việt
warmer
['wɔ:mə]
|
danh từ
(nhất là trong từ ghép) lồng ấp; cái làm nóng lên
cái sưởi/ủ chân
Chuyên ngành Anh - Việt
warmer
['wɔ:mə]
|
Hoá học
lồng ấp
Kỹ thuật
lồng ấp
Sinh học
lồng ấp