Từ điển
Dịch văn bản
 
Tất cả từ điển
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Đóng tất cả
Kết quả từ 2 từ điển
Từ điển Việt - Anh
vài
[vài]
|
several; some; a few
Từ điển Việt - Việt
vài
|
danh từ
Một số nhỏ, không nhiều.
Còn vài việc nữa xong.