Từ điển
Dịch văn bản
 
Tất cả từ điển
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Từ điển Anh - Việt
truck system
['trʌk'sistəm]
|
danh từ
(sử học) chế độ trả lương bằng hiện vật (như) truck