Từ điển
Dịch văn bản
 
Tất cả từ điển
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Đóng tất cả
Kết quả từ 2 từ điển
Từ điển Việt - Anh
tiện lợi
[tiện lợi]
|
handy; user-friendly
A user-friendly system designed for small businesses with no prior computer experience
Từ điển Việt - Việt
tiện lợi
|
tính từ
tiện, nói chung
giao thông ngày nay tiện lợi