Từ điển
Dịch văn bản
 
Tất cả từ điển
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Đóng tất cả
Kết quả từ 3 từ điển
Từ điển Việt - Anh
tiêu hoá
[tiêu hoá]
|
to digest; to assimilate
digestion
Turn to the lesson on digestion on page 50!
digestive
To have trouble with one's digestion; To have digestive disorder/problems
Chuyên ngành Việt - Anh
tiêu hoá
[tiêu hoá]
|
Sinh học
digestion
Từ điển Việt - Việt
tiêu hoá
|
động từ
biến đổi thức ăn thành chất dinh dưỡng nuôi cơ thể
bị rối loạn tiêu hoá
biến những điều học được thành kiến thức của mình
tiêu hoá kinh nghiệm từ người đi trước