Từ điển
Dịch văn bản
 
Tất cả từ điển
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Từ điển Việt - Anh
thuộc về
[thuộc về]
|
to belong to ...; to pertain to ...
All things belong to God
concerning; regarding; relating to