Từ điển
Dịch văn bản
 
Tất cả từ điển
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Chuyên ngành Anh - Việt
three course land
|
Kỹ thuật
đất ba vụ (một năm)
Xây dựng, Kiến trúc
đất ba vụ (một năm)