Từ điển
Dịch văn bản
 
Tất cả từ điển
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Đóng tất cả
Kết quả từ 3 từ điển
Từ điển Việt - Anh
thế năng
[thế năng]
|
potential energy
Chuyên ngành Việt - Anh
thế năng
[thế năng]
|
Hoá học
potential energy
Kỹ thuật
potential energy
Vật lý
potential energy
Xây dựng, Kiến trúc
potential energy
Từ điển Việt - Việt
thế năng
|
danh từ
năng lượng dự trữ do vị trí tương đối hoặc cấu trúc mà có