Từ điển
Dịch văn bản
 
Tất cả từ điển
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Đóng tất cả
Kết quả từ 2 từ điển
Từ điển Việt - Anh
tháng tám
[tháng tám]
|
August
Từ điển Việt - Việt
tháng tám
|
danh từ
tháng tiếp sau tháng bảy
Cách mạng tháng tám 1945 đã mở ra một kỷ nguyên mới