Từ điển
Dịch văn bản
 
Tất cả từ điển
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Đóng tất cả
Kết quả từ 2 từ điển
Từ điển Việt - Anh
tháng bảy
[tháng bảy]
|
July
Từ điển Việt - Việt
tháng bảy
|
danh từ
tháng sau tháng sáu
rằm tháng bảy là ngày lễ Vu Lan báo hiếu; tháng bảy mưa gãy cành trám (tục ngữ)