Từ điển
Dịch văn bản
 
Tất cả từ điển
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Đóng tất cả
Kết quả từ 3 từ điển
Từ điển Việt - Anh
tới hạn
[tới hạn]
|
(kỹ thuật) critical
Chuyên ngành Việt - Anh
tới hạn
[tới hạn]
|
Kỹ thuật
critical
Tin học
critical
Vật lý
critical
Từ điển Việt - Việt
tới hạn
|
tính từ
tại điểm đó xảy ra một chuyển biến quan trọng
nhiệt độ tới hạn