Từ điển
Dịch văn bản
 
Tất cả từ điển
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Đóng tất cả
Kết quả từ 2 từ điển
Từ điển Việt - Anh
tạp chí
[tạp chí]
|
magazine; review; digest; journal
Weekly/monthly magazine
Have you ever read a women's magazine?
Fashion/film/porno magazine
Economic/financial/literary review
In-flight magazine
Từ điển Việt - Việt
tạp chí
|
danh từ
xuất bản phẩm định kì, thường ra hàng tháng và có khổ nhỏ hơn báo
tạp chí kinh tế; tạp chí thời trang