Từ điển
Dịch văn bản
 
Tất cả từ điển
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Đóng tất cả
Kết quả từ 2 từ điển
Từ điển Anh - Việt
sunlight
['sʌnlait]
|
danh từ
ánh sáng mặt trời
Đồng nghĩa - Phản nghĩa
sunlight
|
sunlight
sunlight (n)
sunshine, daylight, light, rays, sunbeams