Từ điển
Dịch văn bản
 
Tất cả từ điển
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Từ điển Anh - Việt
statesmanlike
['steitsmənlaik]
|
Cách viết khác : statesmanly ['steitsmənli]
tính từ
có phẩm chất và năng lực của một nhà chính trị tài ba; có tài quản lý nhà nước