Từ điển
Dịch văn bản
 
Tất cả từ điển
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Đóng tất cả
Kết quả từ 2 từ điển
Từ điển Anh - Việt
someplace
['sʌmpleis]
|
phó từ bất định
như somewhere
Đồng nghĩa - Phản nghĩa
someplace
|
someplace
someplace (adv)
somewhere, wherever, anywhere, anyplace (US, informal)