Từ điển
Dịch văn bản
 
Tất cả từ điển
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Đóng tất cả
Kết quả từ 2 từ điển
Từ điển Anh - Việt
smoking
['smoukiη]
|
danh từ
sự hút thuốc; hành động hút thuốc, thói quen hút thuốc
Chuyên ngành Anh - Việt
smoking
['smoukiη]
|
Kỹ thuật
sự xông khói, sự hun khói; sự rán, sự nướng
Sinh học
hun khói