Từ điển
Dịch văn bản
 
Tất cả từ điển
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Đóng tất cả
Kết quả từ 2 từ điển
Từ điển Việt - Anh
sưu tầm
[sưu tầm]
|
to collect
To collect paintings/records/porcelain
Từ điển Việt - Việt
sưu tầm
|
động từ
tìm kiếm, thu thập dần dần
sưu tầm sách quý; sưu tầm đồ cổ