Từ điển
Dịch văn bản
 
Tất cả từ điển
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Từ điển Anh - Việt
rock-pigeon
['rɔk'pidʒin]
|
Cách viết khác : rock-dove ['rɔk'dʌv]
danh từ
(động vật học) bồ câu núi (như) rock