Từ điển
Dịch văn bản
 
Tất cả từ điển
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Từ điển Anh - Việt
rock-music
['rɔk'mju:zik]
|
danh từ
nhạc rốc (như) rock