Từ điển
Dịch văn bản
 
Tất cả từ điển
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Đóng tất cả
Kết quả từ 2 từ điển
Từ điển Việt - Anh
ra sức
[ra sức]
|
Từ điển Việt - Việt
ra sức
|
động từ
cố hết sức
ra sức học tập; họ Chung ra sức giúp vì (Truyện Kiều)