Từ điển
Dịch văn bản
 
Tất cả từ điển
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Đóng tất cả
Kết quả từ 4 từ điển
Từ điển Anh - Việt
publication
[,pʌbli'kei∫n]
|
danh từ
sự công bố
sự xuất bản (sách, báo..); báo (sách..) xuất bản, xuất bản phẩm
Chuyên ngành Anh - Việt
publication
[,pʌbli'kei∫n]
|
Kinh tế
công bố
Kỹ thuật
công bố
Từ điển Anh - Anh
publication
|

publication

publication (blĭ-kāʹshən) noun

Abbr. pub., publ.

1. The act or process of publishing printed matter.

2. An issue of printed material offered for sale or distribution.

3. Communication of information to the public.

 

[Middle English publicacioun, act of making public, from Old French publicacion, from Latin pūblicātiō, pūblicātiōn-, from pūblicātus past participle of pūblicāre, to make public, from pūblicus, public. See public.]

Đồng nghĩa - Phản nghĩa
publication
|
publication
publication (n)
book, magazine, newspaper, journal, periodical, pamphlet