Từ điển
Dịch văn bản
 
Tất cả từ điển
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Đóng tất cả
Kết quả từ 2 từ điển
Từ điển Anh - Việt
proletarian
[,prouli'teəriən]
|
Cách viết khác : proletary ['proulitəri]
tính từ
vô sản
danh từ
người vô sản
Đồng nghĩa - Phản nghĩa
proletarian
|
proletarian
proletarian (adj)
popular, grassroots, people's, working-class, blue-collar, plebeian, democratic
antonym: aristocratic