Từ điển
Dịch văn bản
 
Tất cả từ điển
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Từ điển Anh - Việt
professorship
[prə'fisɔ∫ip]
|
danh từ
chức giáo sư (đại học); giảng sư