Từ điển
Dịch văn bản
 
Tất cả từ điển
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Đóng tất cả
Kết quả từ 3 từ điển
Từ điển Anh - Việt
pollution
[pə'lu:∫n]
|
danh từ
sự làm ô uế, sự làm mất thiêng liêng
sự ô nhiễm, sự làm nhơ bẩn (nước...); chất làm ô nhiễm, chất làm nhơ bẩn
sự đầu độc, sự làm hư hỏng, sự làm sa đoạ
Chuyên ngành Anh - Việt
pollution
[pə'lu:∫n]
|
Hoá học
sự ô nhiễm, sự nhiễm bẩn
Kỹ thuật
sự ô nhiễm, sự nhiễm bẩn
Sinh học
sự nhiễm bẩn
Toán học
sự ô nhiễm, sự nhiễm bẩn
Vật lý
sự ô nhiễm, sự nhiễm bẩn
Xây dựng, Kiến trúc
sự nhiễm bẩn
Đồng nghĩa - Phản nghĩa
pollution
|
pollution
pollution (n)
contamination, toxic waste, effluence, greenhouse gasses, smog, fumes, litter, trash