Từ điển
Dịch văn bản
 
Tất cả từ điển
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Đóng tất cả
Kết quả từ 2 từ điển
Từ điển Anh - Việt
paperback
['peipəbæk]
|
danh từ
sách đóng trên bìa giấy mềm; sách bìa mềm
Đồng nghĩa - Phản nghĩa
paperback
|
paperback
paperback (n)
softcover, softback, novel, book