Từ điển
Dịch văn bản
 
Tất cả từ điển
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Đóng tất cả
Kết quả từ 3 từ điển
Từ điển Việt - Anh
nhi khoa
[nhi khoa]
|
paediatrics
Chuyên ngành Việt - Anh
nhi khoa
[nhi khoa]
|
Sinh học
pediatrics
Từ điển Việt - Việt
nhi khoa
|
danh từ
môn y học nghiên cứu và điều trị cho trẻ em
hội thảo chuyên ngành nhi khoa