Từ điển
Dịch văn bản
 
Tất cả từ điển
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Đóng tất cả
Kết quả từ 3 từ điển
Từ điển Việt - Anh
nguyên thuỷ
[nguyên thuỷ]
|
primitive; original
Chuyên ngành Việt - Anh
nguyên thuỷ
[nguyên thuỷ]
|
Tin học
primitive
Từ điển Việt - Việt
nguyên thuỷ
|
danh từ
giai đoạn hình thành và phát triển đầu tiên của con người
xã hội nguyên thuỷ