Từ điển
Dịch văn bản
 
Tất cả từ điển
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Từ điển Việt - Việt
ngậm miệng kín tiếng
|
trong hoàn cảnh phải hoàn toàn giữ bí mật