Từ điển
Dịch văn bản
 
Tất cả từ điển
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Từ điển Việt - Anh
người bạn
[người bạn]
|
xem bạn 1
And our hardworking friends continue to toil until sundown