Từ điển
Dịch văn bản
 
Tất cả từ điển
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Đóng tất cả
Kết quả từ 2 từ điển
Từ điển Anh - Việt
mistress
['mistris]
|
danh từ
bà chủ nhà
bà chủ (người đàn bà có quyền kiểm soát hoặc định đoạt)
người đàn bà am hiểu (một vấn đề)
bà giáo, cô giáo
tình nhân, mèo
xem Mrs
Đồng nghĩa - Phản nghĩa
mistress
|
mistress
mistress (n)
 • lover, paramour (literary), concubine, courtesan, kept woman, lady friend (informal)
  antonym: wife
 • teacher, schoolmistress, governess, instructress, schoolteacher, tutor
  antonym: pupil
 • manager, employer, controller, proprietor, owner, boss, ruler
  antonym: servant
 • expert, specialist, queen, leading exponent, authority, dab hand
  antonym: novice
 • owner, trainer, keeper, rider