Từ điển
Dịch văn bản
 
Tất cả từ điển
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Từ điển Việt - Anh
mọi thứ
[mọi thứ]
|
everything
You do everything for him, then what do you get in reward/as a reward?