Từ điển
Dịch văn bản
 
Tất cả từ điển
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Đóng tất cả
Kết quả từ 2 từ điển
Từ điển Việt - Anh
lo lót
[lo lót]
|
Từ điển Việt - Việt
lo lót
|
động từ
tìm cách chạy chọt, hối lộ để được việc
lo lót quan trên hòng được giảm tội