Từ điển
Dịch văn bản
 
Tất cả từ điển
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Đóng tất cả
Kết quả từ 2 từ điển
Từ điển Việt - Anh
lệ thuộc
[lệ thuộc]
|
subordinate; dependent
He became increasingly dependent on his children
To depend financially/emotionally on somebody
Từ điển Việt - Việt
lệ thuộc
|
động từ
phụ thuộc vào một người, một hoàn cảnh
lệ thuộc về kinh tế