Từ điển
Dịch văn bản
 
Tất cả từ điển
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Đóng tất cả
Kết quả từ 3 từ điển
Từ điển Việt - Anh
lắp đặt
[lắp đặt]
|
to fit up; to install
The place has been fitted up with all modern conveniences
Chuyên ngành Việt - Anh
lắp đặt
[lắp đặt]
|
Kỹ thuật
installation
Từ điển Việt - Việt
lắp đặt
|
động từ
sắp xếp các bộ phận để đưa vào hoạt động
lắp đặt đường ống nước; lắp đặt máy móc