Từ điển
Dịch văn bản
 
Tất cả từ điển
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Từ điển Việt - Anh
kỹ nghệ
[kỹ nghệ]
|
industry
Automobile/car industry
Film industry
Food industry
industrial
Industrial diamond
Industrial products