Từ điển
Dịch văn bản
 
Tất cả từ điển
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Đóng tất cả
Kết quả từ 2 từ điển
Từ điển Anh - Việt
imperialism
[im'piəriəlizm]
|
danh từ
chủ nghĩa đế quốc
đế quốc
(sử học) sự thống trị của hoàng đế
Đồng nghĩa - Phản nghĩa
imperialism
|
imperialism
imperialism (n)
expansionism, empire-building, colonialism, colonization, interventionism, domination