Từ điển
Dịch văn bản
 
Tất cả từ điển
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Đóng tất cả
Kết quả từ 2 từ điển
Từ điển Việt - Anh
hội đồng quản trị
[hội đồng quản trị]
|
board of directors
Chief Executive Officer; CEO
Từ điển Việt - Việt
hội đồng quản trị
|
danh từ
hội đồng được bầu ra để quản lý, điều hành công việc
họp các thành viên hội đồng quản trị