Từ điển
Dịch văn bản
 
Tất cả từ điển
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Đóng tất cả
Kết quả từ 2 từ điển
Từ điển Việt - Anh
hôm qua
[hôm qua]
|
yesterday
We were strangers until yesterday
Yesterday was Monday
Từ điển Việt - Việt
hôm qua
|
trạng từ
ngày trước ngày hôm nay
hôm qua tôi gặp anh ấy rồi