Từ điển
Dịch văn bản
 
Tất cả từ điển
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Đóng tất cả
Kết quả từ 3 từ điển
Từ điển Việt - Anh
hãng
[hãng]
|
firm; company; manufacturer
Commercial firm
Chuyên ngành Việt - Anh
hãng
[hãng]
|
Tin học
firm
Từ điển Việt - Việt
hãng
|
danh từ
tổ chức sản xuất, kinh doanh lớn
hãng buôn; hãng in; hãng tàu biển