Từ điển
Dịch văn bản
 
Tất cả từ điển
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Từ điển Việt - Anh
hàng trăm
[hàng trăm]
|
hundreds of ...
In 1076, the Chinese sent hundreds of thousands of soldiers to conquer Vietnam (known at that time as Dai Viet)