Từ điển
Dịch văn bản
 
Tất cả từ điển
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Đóng tất cả
Kết quả từ 2 từ điển
Chuyên ngành Anh - Việt
goatsucker
|
Kỹ thuật
cú muỗi
Sinh học
cú muỗi
Từ điển Anh - Anh
goatsucker
|

goatsucker

goatsucker (gōtʹsŭkər) noun

Any of various chiefly nocturnal, insectivorous birds of the family Caprimulgidae, which includes the nighthawk and the whippoorwill.

[Translation of Greek aigothēlas : aigos, goat + -thēlas, sucker (from thēlē, teat, from the belief that the bird sucked milk from goats).]