Từ điển
Dịch văn bản
 
Tất cả từ điển
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Đóng tất cả
Kết quả từ 2 từ điển
Từ điển Anh - Việt
getting
['gettiη]
|
danh từ
(ngành mỏ) sự khấu; sự khai thác
lợi ích; thu hoạch
Chuyên ngành Anh - Việt
getting
['gettiη]
|
Hoá học
sự thu được, sự thu thập
Kỹ thuật
sự thu được, sự thu thập