Từ điển
Dịch văn bản
 
Tất cả từ điển
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Từ điển Anh - Việt
gear-box
['giəbɔks]
|
Cách viết khác : gear-case ['giəkeis]
danh từ
hộp số (ô tô)