Từ điển
Dịch văn bản
 
Tất cả từ điển
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Đóng tất cả
Kết quả từ 2 từ điển
Từ điển Anh - Việt
forehead
['fɔ:rid, 'fɔ:hed]
|
danh từ
trán
Chuyên ngành Anh - Việt
forehead
['fɔ:rid, 'fɔ:hed]
|
Hoá học
đáy lò, gương lò, phần trước
Kỹ thuật
trán; đáy lò, gương lò, phần trước
Sinh học
trán