Từ điển
Dịch văn bản
 
Tất cả từ điển
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Đóng tất cả
Kết quả từ 2 từ điển
Từ điển Anh - Việt
domination
[,dɔmi'nei∫n]
|
danh từ
sự thống trị
ưu thế, sự trội hơn; sức chi phối
Đồng nghĩa - Phản nghĩa
domination
|
domination
domination (n)
power, control, command, authority, dominion, dominance, supremacy, ascendancy, government, rule