Từ điển
Dịch văn bản
 
Tất cả từ điển
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Đóng tất cả
Kết quả từ 2 từ điển
Từ điển Việt - Anh
dựa
[dựa]
|
động từ
to lean on; to stand against
Từ điển Việt - Việt
dựa
|
động từ
đặt vật gì cho sát vào nhau để có thế vững
dựa cái thang vào tường
tựa vào để hoạt động; nhờ vả
dựa vào quần chúng
hướng cho phù hợp; căn cứ vào
dựa vào chỉ thị mà thi hành