Từ điển
Dịch văn bản
 
Tất cả từ điển
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Đóng tất cả
Kết quả từ 3 từ điển
Từ điển Việt - Anh
dịch
[dịch]
|
to render; to translate
How long does it take to translate this novel from Vietnamese into English?
How far have you got with the translation?
This book is a translation from English; This book is translated from English
This phrase can be translated as...
This word doesn't translate; This word is untranslatable
To do technical/literary translation
to shift; to move
Move all the chairs outdoors/indoors
It took three strong men to shift the wardrobe
There's an outbreak of flu in this village
It has reached epidemic proportions
juice
solution
humour
Chuyên ngành Việt - Anh
dịch
[dịch]
|
Kỹ thuật
translation
Sinh học
fluid
Tin học
translation
Vật lý
humour
Xây dựng, Kiến trúc
humour
Từ điển Việt - Việt
dịch
|
danh từ
chất lỏng trong cơ thể
dịch tuỷ
bệnh lây lan truyền rộng trong một thời gian
dịch đỏ mắt; dịch cúm
tên một bộ sách trong Ngũ kinh (đạo Nho)
động từ
đổi vị trí trong khoảng ngắn
ngồi dịch lại cho gần
chuyển nội dung diễn đạt từ ngôn ngữ này sang ngôn ngữ khác
dịch tiếng Anh ra tiếng Việt